Free Font ฟอนต์ฟรี 

สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

หากคุณกำลังมองหาฟอนต์ฟรี* หรือต้องการลองทดสอบการใช้งานฟอนต์

สามารถเลือกรายการฟอนต์ฟรีที่สนใจได้จากด้านล่างนี้

*ฟอนต์ฟรีสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสำคัญด้านลิขสิทธิ์ฟอนต์

ดังนั้นหากต้องการใช้งานเชิงพาณิชย์จะมีค่าสนับสนุนเพิ่มเติมเล็กน้อย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่คำอธิบายของแต่ละฟอนต์

และแจ้งการสนับสนุนฟอนต์ได้ ที่นี่