Support Us

แจ้งการสนับสนุนฟอนต์

ท่านสามารถดูแบบฟอนต์ทั้งหมดที่เปิดรับการสนับสนุนได้โดย คลิกที่นี่

ท่านสามารถแจ้งการสนับสนุนฟอนต์ได้ 3 ช่องทาง

เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ โปรดเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

    1. กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งการสนับสนุนฟอนต์

    2. ติดต่อผ่านทางอีเมล fontcraft@hotmail.com

    3. ส่งข้อความผ่าน Facebook Page Inbox: www.facebook.com/fontcraft

ทางเราจะออกเอกสารรับรองสิทธิการใช้งานฟอนต์ภายใน 1 วันทำการ

หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ รบกวนตรวจสอบกล่องอีเมลขยะ (Junk) หรือสแปม (Spam)

และหากตรวจสอบแล้วไม่ได้รับอีเมลตอบกลับจริงๆ สามารถแจ้งผ่านอีเมลหรือ Page Inbox